Regulamin przechowalni

§1

 1. Składający przekazuje, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacją jak na kwicie depozytowym.
 2. Przechowawca nie przyjmuje na przechowanie śrub, kołpaków oraz innych drobnych przedmiotów.
 3. Przyjęcie na przechowanie zostanie potwierdzone sporządzonym przez strony kwitem depozytowym, zawierającym opis składanych rzeczy.
 4. Przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a składający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

§2

 1. Umowa przechowania zawarta zostaje na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia na przechowanie.
 2. Ze względu na nieprzewidywalne warunki atmosferyczne (np. wydłużony okres zimowy) czas przechowania powierzonych opon (kół) powyżej okresu na który została zawarta to trzy miesiące i do tego czasu nie będzie naliczana dodatkowa opłata.
 3. W przypadku opóźnienia składającego w odbiorze opon powyżej trzech miesięcy, zobowiązany on będzie do zapłaty za kolejny sezon liczony od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu odbioru, w kwocie obowiązującej wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna się kolejny sezon (automatyczne przedłużenie umowy na kolejne 6 miesięcy )
 4. Składający udziela niniejszym pełnomocnictwa Przechowawcy do usunięcia rzeczy z miejsca przechowania z chwilą upływu 18 miesięcy od terminu przyjęcia do przechowania.

 

§3

 1. Składający zobowiązuje się do zapłaty Przechowawcy wynagrodzenia w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem, za łączny okres przechowania. Wynagrodzenie z przechowania uiszczane jest przez Składającego z góry (w przypadku aktualnych Klientów przechowalni opłata z dołu może być pobierana do okresu jesienno- zimowego 2020r.).

§4

 1. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego Przechowawcy.

§5

 1. Składający ma prawo w każdym czasie odebrać przedmiot przechowania, zobowiązany jest jednak, do zapłaty wynagrodzenia
  za cały okres na jaki została zawarta niniejsza umowa.
 2. Podstawą wydania składowanych opon jest wcześniejsze powiadomienie Przechowawcy w formie telefonicznej, osobiście lub mailowej.
 3. Termin w którym Przechowawca ma obowiązek wydać składowane opony to dwie pełne doby od czasu zgłoszenia chęci odebrania przedmiotu.
 4. W przypadku zagubienia kwitu depozytowego wydanie nastąpi na podstawie dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacją dobrowolnie orzeczoną w chwili złożenia depozytu przez Składającego.
 5. Składający zwalnia Przechowawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.

§6

 1. W przypadku pozostawienia kół w depozycie Składający zgadza się na każdorazowe przygotowanie kół do montażu na samochodzie, czyli wyważenia kół, oraz umycia felg w dniu zdania kół do przechowalni. Czynności te są wykonywane odpłatnie, a rozliczenie następuje w momencie odbioru składowanych kół przez Składającego.
 2. Składający ma obowiązek poinformować Składającego w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac wykraczających poza punkt 1 w celu przygotowania kół do montażu.
 3. Składający ma prawo do rezygnacji z wykonywanych usług w punkcie 1 w momencie zdawania kół do przechowywania. Rezygnacja taka jest odnotowana na pokwitowaniu depozytowym.

§7

 1. W przypadku pozostawienia kół w depozycie Składający zgadza się na każdorazowe przygotowanie kół do montażu na samochodzie, czyli wyważenia kół, oraz umycia felg w dniu zdania kół do przechowalni. Czynności te są wykonywane odpłatnie, a rozliczenie następuje w momencie odbioru składowanych kół przez Składającego.
 2. Składający ma obowiązek poinformować Składającego w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac wykraczających poza punkt 1 w celu przygotowania kół do montażu.
 3. Składający ma prawo do rezygnacji z wykonywanych usług w punkcie 1 w momencie zdawania kół do przechowywania. Rezygnacja taka jest odnotowana na pokwitowaniu depozytowym.